Vesijetin vuokrausehdot

1. Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa ja päättyy vuokrasopimukseen merkittynä ajankohtana.

2. Ajoneuvon luovutus Asiakkaalle

Vastaanottaessaan ajoneuvon Asiakas on tarkastanut ajoneuvon ja hyväksyy sen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Mahdollisista ajoneuvon virheistä tai puutteista on luovutushetkellä laadittu kirjallinen luettelo, joka on ajoneuvon vastaanottajan allekirjoittama ja jonka asiakas hyväksyy.

3. Varausmaksu

Sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä Asiakas suorittaa vuokrasopimukseen merkittävän varaus/takuumaksun, joka jää sopimuksen ajaksi vuokranantajan hallintaan. Vuokranantajalla on oikeus käyttää em. maksu niiden maksujen maksamiseksi ja kustannusten korvaamiseksi, joista asiakas vuokrasopimuksen ja sopimusehtojen mukaan vastaa.

4. Vuokran maksaminen

Vuokran määrä suoritetaan kokonaisuudessaan ennen vuokra-ajan alkamista. Mikäli ajoneuvon käyttäminen olennaisessa määrin suhteessa vuokra-aikaan estyy asiakkaasta riippumattomista syistä, kuten ajoneuvon rikkoutumisesta ilman asiakkaan tai kuljettajan syytä, liikenne- tai autovakuutuksesta korvattavan liikennevahingon tai varkauden vuoksi, vuokraajalla on oikeus päättää vuokrasopimus ennenaikaisesti ilmoittamalla siitä vuokranantajalle. Tällöin vuokraaja saa maksamastaan vuokrasta takaisin osan, joka vastaa jäljellä olevaa vuokra-ajan määrää. Tämä oikeus vuokraajalle syntyy em. ilmoitusta seuraavasta päivästä lukien. Vuokranantaja ei vastaa ajoneuvon rikkoutumisesta tai muustakaan syystä aiheutuneesta matkan keskeytymisestä tai ajoneuvon käyttämisen estymisestä asiakkaalle syntyvästä vahingosta.

5. Vuokraan sisältyy

Vuokra sisältää sovitun vuokran, arvonlisäveron sekä sopimusehtojen 7-kohdassa mainitut vakuutukset.

6. Vuokraan ei sisälly

Vuokra ei sisällä polttoainetta, luovutushetkellä tankki on täynnä ja laite palautetaan myös tankki täynnä. Polttoaine vaatimus min 98 okt.

7. Vakuutukset ja omavastuut

Vuokranantaja vastaa, että ajoneuvoissa on pakollinen liikennevakuutus. Asiakkaan omavastuu Vesijetin vahinkotilanteissa  ja väärinkäyttötapauksissa 5000€.

8. Ajoneuvon käyttö

Asiakas on velvollinen hoitamaan ajoneuvoa ja sen varusteita huolellisesti. Ajoneuvon jäädessä hetkellisesti pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava. Asiakkaalla ei ole oikeutta vuokrata ajoneuvoa edelleen kolmannelle henkilölle.
Ajoneuvon vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa on kielletty.

9. Asiakkaan vastuu ajoneuvon käyttämisestä

Jos ajoneuvolle aiheutuu vahinkoa, jota ei korvata ajoneuvon vakuutuksesta tai joka on seurausta ajoneuvon viemisestä Suomen rajojen ulkopuolelle tai asiakkaan, hänen perheenjäsenensä, vieraansa tai muun sellaisen henkilön, jolle asiakas on ajoneuvon luovuttanut, tahallisuudesta, törkeästä huolimattomuudesta tai törkeästä varomattomuudesta, ajoneuvon käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, ajoneuvon käyttämisestä rikolliseen tarkoitukseen, kilpailutoimintaan tai muuhun sopimuksen vastaiseen toimintaan, asiakas vastaa vahingosta täysimääräisesti mukaan lukien ajoneuvon seisontapäiviltä aiheutuneesta vuokratulojen menetyksestä. kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta.
Korvaus seisontapäviltä lasketaan samoin kuin korvaus siinä tapauksessa, että asiakas ei palauta ajoneuvoa sovittuna palautuspäivänä (ks. sopimusehtojen kohta 11.5).

10. Asiakkaan toimenpiteet vahinko- ja varkaustapauksessa

10.1 Ajoneuvoa kohdanneesta vahinko- ja varkaustapahtumasta asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan vuokranantajalle sekä laatimaan vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiötä varten.

10.2 Varkaustapauksissa asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan poliisille. Asiakas on muutoinkin vahinkotilanteessa velvollinen heti kääntymään poliisin puoleen tilanteissa, joissa syyllisyyskysymys on riitainen tai epäselvä tai mikäli vuokranantajan edun on katsottava muutoin sitä vaativan.

10.3 Mikäli asiakas laiminlyö sopimusehtojen kohdassa 10.1 mainitun ilmoitusvelvollisuutensa, asiakas on vastuussa siitä vuokranantajalle aiheutuvasta vahingosta.

11. Ajoneuvon palautus vuokranantajalle

11.1 Ajoneuvo on palautettava vuokra-ajan päättymiseen mennessä vuokranantajalle huolellisesti puhdistettuna ja muutoinkin sellaisessa kunnossa, kun ajoneuvo oli vuokra-ajan alkaessa. Mikäli asiakas laiminlyö tämän velvollisuutensa, vuokranantajalla on oikeus periä asiakkaalta hinnaston mukaisen puhdistusmaksun eli 100 euroa.

11.2 Ajoneuvo on palautettava vuokranantajalle liikkeen aukioloaikana maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 21.00 välisenä aikana. Mikäli asiakas palauttaa ajoneuvon muuna aikana, asiakkaan vastuu ajoneuvosta päättyy vasta, kun vuokranantajaliike seuraavan kerran aukeaa.

11.3 Asiakas ja vuokranantaja tarkastavat ajoneuvon palautuksen yhteydessä. Mikäli asiakas 11.2- kohdassa tarkoitetussa tilanteessa tai muutoin ei osallistu tarkastukseen, ajoneuvon tarkastaa vuokranantaja. Asiakas on vahingonkorvausvastuussa niistä ajoneuvossa havaittavista virheistä ja puutteista, joita ei ole kirjattu sopimusehtojen 2. kohdan mukaiseen virheluetteloon ja jotka eivät ole seurausta ajoneuvon normaalista kulumisesta.

11.4 Mikäli ajoneuvo palautetaan vuokranantajalle sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättymisen jälkeen, mutta kuitenkin ennen kuin 3 tuntia on kulunut vuokra-ajan päättymisestä, asiakas on velvollinen maksamaan 50 euron suuruisen myöhästymismaksun. Mikäli palauttaminen tapahtuu yli 3 tuntia myöhässä, asiakas on velvollinen maksamaan 150 euron suuruisen myöhästymismaksun ja sen lisäksi myöhästymisajalta puolitoistakertaisen vuokran.

11.5 Vähimmäisveloitus on tällöin yhden vuorokauden vuokra puolitoistakertaisena. Vuorokausivuokra saadaan jakamalla maksettu vuokra vuokrapäivien lukumäärällä sopimuksen mukaista luovutus- ja palautuspäivää mukaan lukematta. Mikäli vuokra-aika on niin lyhyt, että vuorokausivuokraa ei voida em. tavalla laskea, vuorokausivuokran määrä on sama kuin vuokran määrä vuokra-ajalta.

Mikäli asiakas ilmoittaa myöhästymisestä vähintään 2 päivää ennen sopimuksen mukaista vuokra-ajan päättymistä, 100 euron myöhästymismaksua ei peritä

12. Sopimuksen peruuttaminen

12.1 Vuokraaja on oikeutettu peruuttamaan sopimuksen, mikäli se tapahtuu aikaisemmin kuin 14 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua. Mainitussa tapauksessa sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä maksettu varaus/ takuumaksu palautetaan vuokraajalle.

12.2 Mikäli vuokraaja peruuttaa sopimuksen myöhemmin kuin kohdassa 12.1 on todettu, mutta kuitenkin aikaisemmin kuin 10 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua, vuokranantaja on velvollinen palauttamaan varaus/takuumaksun tehtyään siitä 50 euron suuruisen vähennyksen, joka jää vuokranantajalle sopimuksen peruuttamisesta aiheutuvien kulujen peittämiseksi.

12.3 Mikäli vuokraaja peruuttaa sopimuksen myöhemmin kuin 12.2 kohdassa on mainittu, mutta kuitenkin aikaisemmin, kun 48 tuntia ennen vuokra-ajan alkua, vuokranantaja on oikeutettu perimään puolet sovitusta vuokrasta, kuitenkin vähintään 100 euroa.

12.4 Jos peruuttaminen tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen vuokra-ajan alkua, asiakas on velvollinen maksamaan sovitun vuokran kokonaisuudessaan.

13. Sopimuksen purkaminen

Vuokranantajalla ja vuokraajalla on oikeus purkaa sopimus heti päättyväksi, mikäli toinen sopijapuoli rikkoo olennaisella tavalla tämän sopimuksen mukaista velvoitettaan tai mikäli osapuolella on perusteltu syytä uskoa toisen osapuolen näin menettelevän.

14.

Vuokranantajalla on oikeus seurata laitettaan seurantalaitteella.

15. Sopimuksesta aiheutuvat riidat

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokranantajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.